CLÀUSULES LEGALS

1.Introducció La informació o dades personals que ens faciliti seran tractades d’acord amb el que estableix la present Política de Privacitat. A el fer ús d’aquesta pàgina web consent el tractament d’aquesta informació i dades, i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat. Cada vegada que utilitza aquest lloc web estarà sota l’aplicació de la Política de Privacitat vigent en cada moment, havent de revisar aquest text per comprovar que està conforme amb ell.

 

2. PROTECCIÓ DE DADES – LOPD

Fitxers. D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades de caràcter personal aportades a aquesta empresa, tant si provenen de la persona interessada o de persona autoritzada per ell, seran incorporades a uns fitxers degudament inscrits dels quals és responsable EDITORIAL DIDÀCTICA TECNOLÒGICA, SL, sent necessaris per als serveis que ofereix. Cessió. Les seves dades únicament seran utilitzades per als fins abans assenyalats i no seran cedides a terceres persones, llevat d’aquelles comunicacions a les autoritats, organismes o oficines de les administracions públiques que fossin consentides per l’interessat o persona per ell autoritzada per a l’adequat compliment de les obligacions nascudes dels serveis contractats, o que resultin preceptives o autoritzades per llei. ARC Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot fer-se per escrit a la següent adreça: C / CRIANÇA 11, 11408 JEREZ. Confidencialitat. EDITORIAL DIDÀCTICA TECNOLÒGICA, S.L. , Garanteix la confidencialitat de les dades personals que constin en els seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentàries que evitin, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Un cop deixin de ser necessàries les dades personals proporcionades, es procedirà a la seva cancel·lació en els nostres fitxers ia la destrucció o devolució a titular de les dades, segons el cas, dels suports en què es reculli la informació amb dades personals facilitada, sense que s’admeti la conservació de còpies d’aquesta informació.

 

3. LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC – LSSI-CE
En compliment dels requisits d’informació exigits en la LSSI-CE, li facilitem la següent informació: Denominació Social: EDITORIAL DIDÀCTICA TECNOLÒGICA, S.L. N.I.F: B11927746 Domicili social: C / CRIANÇA 11 11408 JEREZ. Correu electrònic: Inscrita al registre mercantil de Cadiz, Tom 2159 – Foli 43, full CA 48.194

EDIDÁCTICA
×
×

Cistella

× Contactar per WhatsApp